พระเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 15.00 น.

พิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 15.54 น.

พิธีพุทธาภิเษกในช่วง 15.54 น. มีเกจิคณาจารย์ปรกปลุกเสกดังนี้

  • พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (ท่านเจ้าคุณบุญมี ปญฺญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
  • พระรัตนโมลี (ท่านเจ้าคุณไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าพิธี
  • พระสุธรรมมุนี (ท่านเจ้าคุณสมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) รักษาการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
  • พระครูสุจิตธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา
  • พระครูโกวิทพัฒนาทร (พระอุปัชฌาย์แดง) วัดบางทราย ฉายาหลวงพ่อแดง 5 ดี
  • พระครูอินทวรวิชัย หลวงพ่อชนะ นรินฺโท (อาคมแก้ว) วัดบึงพระ
  • หลวงพ่อฉลวย มนาโป (พระโรจนศักดิ์ เพชรทองทวีคูณ) วัดเมมสุวรรณาราม
  • พระครูพิพัฒน์นวกิจ(สมปอง) วัดราษฎร์เจริญ(วังตาบัว)
  • หลวงพ่อชาญ สุมังคโล วัดถ้ำพระธรรมาสาน์
พิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ พิธีดี ณ อุโบสถวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก