ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระปัญญาภิมณฑ์มุนี

(ท่านเจ้าคุณหลวงปู่บุญมี ปญฺญาวุธฺโธ)

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง (ธ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร ท่านเจ้าคุณหลวงปู่บุญมี