เรื่องเล่าประสบการณ์พ่อจ่าการบุญ พ่อจ่านกร้อง เกี่ยวกับด้านโชคลาภและเหตุอัศจรรย์ในคราวที่เกิดอุบัติเหตุ

เรื่องเล่าประสบการณ์ด้านโชคลาภและอุบัติเหตุของครูสุวิมล คงเสมอ
ประสบการณ์จ่าการบุญด้านโชคลาภของครูสุวิมล คงเสมอ